รายนามผู้บริจาคเงินสนับสนุนการจัดงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 69 ของสพป.ศรีสะเกษเขต 2
ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2562( งบประมาณส่วนนี้ ใช้ในการบริหารจัดการในส่วนที่สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 เท่านั้น)
ดังมีรายนามต่อไปนี้
ลำดับ รายนามผู้บริจาค จำนวนเงืน
1 นายสุริภาศ สีหะวงษ์ รอง ผอ.สพป.ศก2 รักษาการ ผอ.สพป.ศก.2   3,000
2 นางวรรณภา บุตรวงศ์ รอง ผอ.สพป.ศก.2   2,000
3 นายชอบ สมภาค รอง ผอ.สพป.ศก2   2,000
4 นายธงชัย เกตุทองมงคล รอง ผอ.สพป.ศก 2   2,000
5 ผอ.วัฒนา โคตรเนตร ร.ร.บ้านพะวร   1,000
6 นางลำไพ พลสงคราม ผอ.กลุ่ม บุคคล   1,000
7 นางนารีรัตน์ แก้วศรี ผอ.กลุ่มแผนฯ   1,000
8 นางสาวณัฎฐิกา สมบูรณ์ ผอ.กลุ่มการเงิน   1,000
9 นางดาราวัลย์ สุริเตอร์ ผอ.กลุ่มส่งเสริม   1,000
10 นายสมยงค์ บุญพบ ผอ.กลุ่ม ict   1,000
11 นางลำใย พรหมคุณ ผอ.กลุ่มพัฒนานาบุคลากร   1,000
12 นายพาคีนัย อาจสาลี ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี   1,000
13 นางลัดดาวัลย์ ศิริสวัสดิ์ ผอ.กลุ่ม อำนวยการ   1,000
14 นางสาวสมนึก แซ่อึ้ง ผอ.กลุ่มนิเทศ   1,000
15 ผอ.สัณหบุญยงค์ ยอดกูล ร.ร.บ้านเมืองจันทร์   1,000
16 ผอ.ชิตณรงค์ โรจนทวีทองดี รร.บ้านกระเดาอุ่มแสง   1,000
17 ผอ.ธีร์ธุตา บุญชู โรงเรียนบ้านโชงเลง   1,000
18 ผอ.นิรันดร์ ทองสาย ร.ร.บ้านสำโรงวิทยาราษ   1,000
19 ผอ.รจนา ขอร่ม รร.บ้านหนองกก   1,000
20 ผอ.บำรุง บัวไข ร.ร.บ้านหนองแคน   1,000
21 ผอ.ทวีศักดิ์ ราชสมบัติ ร.ร.อนุบาลเมืองจันทร์   2,900
22 ผอ.วัชราภรณ์ พุฒิกรเมธากุล รร.บ้านโปร่งสามัคคี   1,000
23 ศน.ชาตรี ไชยโยธาและผอ.ประไพรินทร์ นธีนาม   1,400
24  ผอ.ชาลี ชาบุญเรือง ร.ร.บ้านสะเดา   1,000
25 ศน.ลำใย สายโงน   1,000
26 ผอ.ฉวี สุริโย ร.ร.บ้านแข้   1,000
27 ผอ.ลำดวน บุญเยี่ยม รร.บ้านอีหนาฯ   1,000
28 ผอ.นพดล เมืองประทุม ร.ร.จินดาวิทยาคาร2 (หนองศาลา)   1,000
29 ผอ.โชคอนันต์ บุญราช ร.ร.บ้านตัง   1,000
30 ผอ.พงษ์สิทธิ์ อรรคบุตร รร.บ้านหนองหมีฯ   1,000
31 ผอ.ปิยนันท์ เพ็งแจ่ม ร.ร. บ้านแต้ (ประชาบำรุง)   1,000
32 นายตรีเมษฐ์ ศิริเรือง โรงเรียนบ้านปะโด๊ะ   1,000
33 ผอ.มานิต ทองขอน ร.ร. อนุบาลศิลาลาด   1,000
34 ผอ.พิณยา ทองขอน ร.ร.บ้านโจดม่วง   1,000
35 ผอ.สุทธิดา เกตุจรูญ ร.ร.บ้านเปือยขาม   1,000
36 นางสิริรัชย์ สิงหกุล ผอ.รร.บ้านบัวหุ่ง (รัฐราษฎร์สามัคคี) 1,000 บาท   1,000
37 ศน.สุปราณี แขมคำ   500
38 นายพิเชฐ. โมรา ร.ร.บ้านบอนใหญ่   1,599
39 ผอ.ประหยัด กองแก้ว ร.ร.บ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม)   1,000
40 คณะครูโรงเรียนบ้านฟ้าผ่า   2,000
41 ผอ.เสรี อุตสาหะ โรงเรียนบ้านขะยุง   1,000
42 นางสาวธนิดา สุวพานิช   800
43 นางสุมาลี เกษทองมา   300
44 นางสาวศศิวมล ใจดี   300
45 นายสุรักษ์ อ้วนคำภา   200
46 นางสาวอภิรดี ใจดี   300
47 นางเบ็ญจภรณ์ โลนุช   300
48 ศน.ธนิฏฐา นธีนาม และศน.นพรัตน์ บุญหล้า   1,500
49 ท่านคณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านยางเอือด   3,000
50 โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน   1,000
51 คณะครูบุคลากรโรงเรียนบ้านยาง   1,000
52 โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม   2,200
53 นางเบ็ญจพรรณ ภูผาทอง ผอ.โรงเรียนบ้านหนองโง้งหนองขี้นกพร้อมคณะครู   1,000
54 นายวรวิทย์ ทุมพัฒน์ ร.ร.บ้านม่วง   1,000
55 ผอ.นราดร บุตรสันติ์ ร.ร.บ้านจานแสนไชย   1,000
56 นายวันชัย ปักการะสังข์ ผอ.รร.บ้านแต้มะหลี่นาดี   1,000
57 นางณิชาภา เรืองฤทธิ์ราวี   300
58 นางอรอุมา ฤาชา   200
59 นางสาวปณิชา สุขจิตร   200
60 นางสาวกมนรัตน์ ปัญญา   200
61 โรงเรีบนบ้านโนนลาน   999
62 โรงเรียนบ้านโก   2,000
63 โรงเรียนบ้านเมืองน้อย 1000   1,000
64 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษารร.บ้านดงเค็งคู้ร่วมบริจาค   500
65 ผอ.สุรศักดิ์ ลือขจร ร.ร. บ้านกุงขาม   500
66 คณะครู บุคลากร ร.ร.บ้านหนองดุมฯ   500
67 โรงเรียนบ้านค้อกำแพง   2,000
68 โรงเรียนบ้านพงพรต   2,000
69 นายวีรเดช บุญเย็น ผอ.รร.อนุบาลบึงบูรพ์   1,000
70 นายสุรชัย บัวส่อง ผอ.ร.ร.บ้านแสงเมืองแคน   1,000
71 ผอ.เสถียร พันธ์งาม และคณะครูโรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา)   2,000
72 โรงเรียนบ้านสระภู   1,000
73 ผอ.ชาญชัย คำเครื่อง รร.บ้านอ้อมแก้ว   1,000
74 คณะครูร.ร.บ้านพลับฝางผักหม   1,000
75 คณะครู รร บ้านหาดร่วมบริจาค   1,000
76 คณะครู รร.บ้านแต้(ประชาบำรุง)และบุคลากร   1,300
77 คณะครู รร.บ้านโคก(อุทุมพร)และบุคลากร   1,000
78 ผอ.ชูชาติ ชัยวงศ์ โรงเรียนบ้านพงสิม   2,000
79 คณะครูโรงเรียนบ้านหว้านฯ   1,000
80 คณะครู รร บ้านโกทาร่วมบริจาค   600
81 นางนันทิยา ทองสิงห์   300
82 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร.ร. บ้านอะลาง.   500
83 ผอ.จักรภพ ใสกระจ่าง โรงเรียนบ้านบุยาว   1,000
84 ผอ.ชนาธิป ผลวาวแวว โรงเรียนบ้านนานวนหนองแคน   1,000
85 ผอ.ประภาส สงค์พิมพ์ และบุคลากรโรงเรียนบ้านเมืองน้อย   1,000
86 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านพงสิม   1,000
87 ผอ.ขวัญตา ไพศาล โรงเรียนบ้านโนนตุ่น   1,000
88 โรงเรียนบ้านจังเอินร่วมสนับสนุนการจัดงานศิลปหัตถกรรม   1,000
89 โรงเรียนบ้านไผ่ร่วมสนับสนุนการจัดงานศิลปหัตถกรรม   1,000
90 โรงเรียนบ้านเมืองหลวงร่วมสมทบ   1,000
91 ศน.สำราญ สงวนบุญ   1,000
92 ศน.นพรัตน์ ใจสว่าง   1,000
93 นายวิจารย์ อาจสาลี รร.บ้านโคกหล่าม(รัฐราษฎร์สามัคคี)   1,000
94 ศน.อัมราภัสร์ จันทะแสงโรจน์   1,000
95 โรงเรียนบ้านสระภู   1,000
96 คณะครูและผู้บริหารโรงเรียนบ้านหนองเหล็กธาตุน้อย   1,000
97 คณะครูโรงเรียนบ้านโดด ร่วมสนับสนุน   1,500
98 ผอ.มลทา ทรงศรี โรงเรียนบ้านโพนเมือง   1,000
99 ผอ.บานชื่น อินอุเทน ผอ.รร.บ้านเกิ้ง(อสพป.37)   1,000
100 นางกาญจนา ปุ้งโพธิ์ (ผอ.บ้านดู่ค้อ)   1,000
101 ผอ.รัฐวิทย์ สกุณีธีรภรณ์ โรงเรียนบ้านโนนดู่   1,000
102 นางนันทกา ชาปัด   500
103 นายธานินทร์ อินทะพันธ์   300
104 ศน.สมฤทธิ์ พรหมพิทักษ์   500
105 ผอ.ก้านแก้ว พันอินทร์ คณะครูรร.บ้านเพียมาต   1,500
106 นางปิยะรัตน์ สาริกา   300
107 ศน.วีรวรรณ พวงผกา   1,000
108 โรงเรียนบ้านโนนเค็ง   1,000
109 ผอ.วัฒนะ ขันธเสน พร้อมคณะครูบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านโทะ   1,000
110 ผอ.สมหมาย บัวจูม โรงเรียนบ้านนาทุ่ง   1,500
111 ผอ.เนาวรัตน์ ไตรยงค์ โรงเรียนบ้านพลับฝางผักหม   1,000
112 คณะครูและผู้บริหารโรงเรียนบ้านสร้างปี่   1,000
113 คณะครูและผู้บริหารโรงเรียนบ้านจิก   1,000
114 คณะครูและผู้บริหารโรงเรียนบ้านก้านเหลือง   500
115 คณะครูผู้บริหารโรงเรียนบ้านโนนสายขมิ้นหนองแมว   1,200
116 คณะครูผู้บริหารโรงเรียนบ้านตาทอง   1,500
117 คณะครูผู้บริหารโรงเรียนบ้านกล้วยกว้าง   1,000
118 คณะครูผู้บริหารโรงเรียนบ้านไพรพะยอม   1,000
119 คณะครูผู้บริหารโรงเรียนบ้านพอกหนองแข้   1,000
120 คณะครูผู้บริหารโรงเรียนบ้านกระเต็ล   1,000
121 คณะครูผู้บริหารโรงเรียนบ้านไฮน้อยไฮใหญ่   1,000
122 คณะครูผู้บริหารโรงเรียนบ้านกระสังข์   1,000
123 นายสาโรจน์ เมืองงาม   500
124 คณะครูโรงเรียนบ้านด่านนอกดง   1,000
125 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านหนองสะมอน   1,000
126 คณะครู ผู้บริหาร โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู   1,300
127 ผอ.มนตรี ภูผาทอง หัวขัวนาแปะหนองอึ่ง   500
128 นายวีระศักดิ์ สีหบุตร รก..รร.บ้านมะฟัก   1,000
129 นายธวัชชัย โหง่นคำ ผอ.โรงเรียนบ้านเมืองเก่าซ่ง(รัฐราษฎร์รังสรรค์)   1,000
130 ผอ.ระวีวรรณ สังรวมใจและคณะครูโรงเรียนบ้านท่าบ่อ   1,000
131 ผอ.สมศักดิ์ โกฎิยี่ และคณะครู โรงเรียนบ้านเสียว   1,920
132 ผู้อำนวยการ คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านห้วย   1,000
133 ผู้อำนวยการ คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านสามขาหนองสำโรง   1,000
134 ผู้อำนวยการ คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านหนองอาคูณ   1,000
135 ผอ.นันทิยา พรหมทา โรงเรียนบ้านเหงี่ยงกระจ๊ะ   1,000
136 คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านหนองแปน   1,000
137 คณะครูและผู้บริหารโรงเรียนบ้านโต่งโต้น   1,000
138 ศน.อุษณีย์ ศรีคราม   500
139 ผอ.ต้องใจ คล่องตาและคณะครูโรงเรียนบ้านยางบอน (อำพานุสรณ์)   1,000
140 ผอ.ตรีเมษฐ์ ศิริเรือง และคณะครูโรงเรียนบ้านปะโด๊ะ   1,000
141 คณะครูบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเบญจคามวิทยาประชาสรรค์   1,000
142 คณะครูบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านโนนเหมือดแอ่บัวหล่น   1,000
143 ผอ ธัญญรัตน์ บัวพันธ์ คณะครูนักเรียน รร บ้านอีสร้อย   1,500
144 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านหนองห้าง   1,650
145 คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านหนองหว้า   1,000
146 คณะครูผู้บริหารโรงเรียนบ้านกอย   1,000
147 ผอ.อัญชลี พลบุญ คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านจาน   1,000
148 ผอ.วิภาดา บุญประสงค์ คณะครูโรงเรียนบ้านทุ่ม   1,000
149 ผอ.ธีระศักดิ์ พรมลาย คณะครูโรงเรียนบ้านโพธิ์แคน   1,000
150 ผอ.ชาญวิทย์ วงศ์คำ คณะครูโรงเรียนบ้านหนองลุงตาเกษ   1,000
151 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านก่อ(ราษฎร์นุกูล) 1500   1,500
152 ผอ.ภิรมย์ สมทอง คณะครูโรงเรียนบ้านหนองยาง   1,000
153 ผอ.อภิสิทธิ์ กิจเกียรติ และคณะครูโรงเรียนบ้านดงแดง 1000 บาท   1,000
154 คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านโนนสูง1,000บาท   1,000
155 คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านหงอก 1000 บาท   1,000
156 ผู้บริหารร่วมกับคณะครูบุคลากรโรงเรียนบ้านปลาขาว 1,000 บาท   1,000
157 ผู้บริหารร่วมกับคณะครูบุคลากรโรงเรียนบ้านอี่หล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์) 1000 บาท   1,000
158 ผู้บริหารร่วมกับคณะครูบุคลากรโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ 1000 บาท   1,000
159 ผู้บริหารร่วมกับคณะครูบุคลากรโรงเรียนบ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม 1393 บาท   1,393
160 ผอ.สุขชัย สายทองและคณะครูโรงเรียนบ้านเก็บงา   1,000
161 ผอ.อัษฎาวุธ ช้อยชด และคณะครูโรงเรียนบ้านคูสระ   1,000
162 คณะบุคลากรทางการศึกษาและผู้บริหารโรงเรียนบ้านหนองปลาคูณ   1,000
163 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษารร.บ้านฮ่องข่าร่วมบริจาค   1,000
164 ผอ.บุญเยื้อน สังข์ภักดี พร้อมคณะครูโนนกลาง   1,000
165 ผู้บริหารและคณะครูร.ร.บ้านแขมโพนทอง   1,000
166 ผู้บริหารและคณะครูร.ร.บ้านมะยาง   500
167 ผอ.สุวิทย์ สมบัติ และคณะครูนักเรียนโรงรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 5000 บาท   5,000
168 ผู้บริหารและคณะครูรร.บ้านหนองสำโรงน้อย   1,000
169 โรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดื่อ   1,000
170 โรงเรียนบ้านทุ่งไชย   400
171 คณะครูโรงเรียนบ้านขะยูงศิลป์ศึกษา)   1,000
172 โรงเรียนบ้านหนองปลาคูณ   1,000  
173 โรงเรียนบ้านหนองผือ   1,000
174 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านหอย   500
175 ผู้บริหารและคณะครู รร.บ้านเมี่ยงแคนดวน   1,000
176 ผู้บริหารและคณะครู รร.บ้านสร้างเรือ   1,000
177 นายสถิตย์ ศรีสุรักษ์ ผอ.โรงเรียนบ้านกงพาน   1,000
178 คณะครูโรงเรียนบ้านกงพาน   1,600
รวม   189,461