รายนามผู้บริจาคเงินสนับสนุนการจัดงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 69 ของสพป.ศรีสะเกษเขต 2 ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2562
(เงินสนับสนุนส่วนนี้ ใช้ในการบริหารจัดการในส่วนที่ สพป.ศรีสะเกษเขต 2 รับผิดชอบเท่านั้น)
ชื่อบัญชี เงินสนับสนุนวิชาการ สพป.ศก. 2 เลขบัญชี 332-0-59753-1 ธนาคารกรุงไทย สาขาอุทุมพรพิสัย
ที่ ชื่อ  สกุล ตำแหน่ง/หน่วยงาน จำนวนเงิน
1 นายสุริภาศ สีหะวงษ์ รอง ผอ.สพป.ศก2 รักษาการแทน ผอ.สพป.ศก.2 3,000
2 นางวรรณภา บุตรวงศ์ รอง ผอ.สพป.ศก.2 2,000
3 นายชอบ  สมภาค รอง ผอ.สพป.ศก.2 2,000
4 นายธงชัย  เกตุทองมงคล รอง ผอ.สพป.ศก 2 2,000
5 นายวัฒนา โคตรเนตร ผอ. ร.ร.บ้านพะวร 1,000
6 นางลำไพ พลสงคราม ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล 1,000
7 นางนารีรัตน์ แก้วศรี ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน 1,000
8 นางสาวณัฎฐิกา สมบูรณ์ ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพยฺ 1,000
9 นางดาราวัลย์ สุริเตอร์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 1,000
10 นายสมยงค์ บุญพบ รก.ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลฯ 1,000
11 นางลำใย พรหมคุณ ผอ.กลุ่มพัฒนานาครูและบุคลากร 1,000
12 นายพาคีนัย  อาจสาลี ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี 1,000
13 นางลัดดาวัลย์  ศิริสวัสดิ์ ผอ.กลุ่มอำนวยการ 1,000
14 นางสาวสมนึก แซ่อึ้ง กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 1,000
15 นายสัณหบุญยงค์ ยอดกูล ผอ.ร.ร.บ้านเมืองจันทร์ 1,000 
16 ชิตณรงค์ โรจนทวีทองดี  ผอ.ร.ร.บ้านกระเดาอุ่มแสง  1,000
17 นางธีร์ธุตา บุญชู. ผอ.ร.ร. บ้านโซงเลง 1,000
18 นายนิรันดร์ ทองสาย   ผอ.ร.ร. บ้านสำโรงวิทยาราษฎร์ 1,000
19 นางสาวรจนา  ขอร่ม ผอ.ร.ร.บ้านหนองกก  1,000
20 นายบำรุง บัวไข ผอ.ร.ร.บ้านหนองแคน 1,000
21 นายทวีศักดิ์  ราชสมบัติ ผอ. ร.ร.อนุบาลเมืองจันทร์ 1,000
22 นางวัชราภรณ์  พุฒิกรเมธากุล ผอ. ร.ร.บ้านโปร่งสามัคคี 1,000
23 ว่าที่ ร.ต.ชาตรี ไชยโยธาและผอ.ประไพรินทร์ นธีนาม   1,400
24 นายชาลี  ชาบุญเรือง ผอ. ร.ร.บ้านสะเดา 1,000
25 นางสาวลำใย  สายโงน ศึกษานิเทศก์ สพป.ศก.2 1,000
26 นางฉวี  สุริโย ผอ. ร.ร.บ้านแข้ 1,000
27 นางลำดวน  บุญเยี่ยม ผอ.ร.ร. บ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล)   1,000
28 นายนพดล เมืองประทุม ผอ. ร.ร.จินดาวิทยาคาร 2 (หนองศาลา) 1,000
29 นายโชคอนันต์ บุญราช ผอ. ร.ร.บ้านตัง 1,000
30 นายพงษ์สิทธิ์  อรรคบุตร ผอ.ร.ร.บ้านหนองหมีหัวดง 1,000
31 นางปิยนันท์ เพ็งแจ่ม ผอ. ร.ร. บ้านแต้ (ประชาบำรุง) 1,000
32 นายตรีเมษฐ์ ศิริเรือง ร.ร.บ้านปะโด๊ะ 1,000
33 นายมานิต ทองขอน ผอ.ร.ร. อนุบาลศิลาลาด 1,000
34 พิณยา ทองขอน ผอ. ร.ร.บ้านโจดม่วง  1,000
35 นางสาวสุทธิดา เกตุจรูญ ผอ.ร.ร.บ้านเปือยขาม 1,000
36 นางสิริรัชย์  สิงหกุล ผอ.ร.ร.บ้านบัวหุ่ง (รัฐราษฎร์สามัคคี) 1,000
37 สุปราณี  แขมคำ ศึกษานิเทศก์ สพป.ศก.2 500
38 นายพิเชฐ  โมรา ผอ.ร.ร.บ้านบอนใหญ่ 1,099
39 นายประหยัด กองแก้ว ผอ.ร.ร.บ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) 1,000
40 คณะครูโรงเรียนบ้านฟ้าผ่า โรงเรียนบ้านฟ้าผ่า 2,000
41 นายเสรี อุตสาหะ ผอ. ร.ร.บ้านขะยุง 1,000
42 นางสาวธนิดา  สุวพานิช นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ 800
42 นางสุมาลี  เกษทองมา นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ 300
44 นางสาวศศิวมล  ใจดี นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ 300
45 นายสุรักษ์  อ้วนคำภา นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ 200
46 นางสาวอภิรดี  ใจดี  นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ 300
47 นางเบ็ญจภรณ์  โลนุช พนักงานธุรการ 300
48 นางสาวธนิฏฐา นธีนาม และนายนพรัตน์ บุญหล้า  ศึกษานิเทศก์ สพป.ศก.2 1,500
49 คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านยางเอือด โรงเรียนบ้านยางเอือด 3,000
50 คณะครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน 1,000
51 คณะครูบุคลากรโรงเรียนบ้านยาง โรงเรียนบ้านยาง 1,000
52 คณะครูบุคลากรโรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม 2,200
53 คณะครูบุคลากรโรงเรียนบ้านหนองโง้งหนองขี้นก โรงเรียนบ้านหนองโง้งหนองขี้นก 1,000
54 นายวรวิทย์ ทุมพัฒน์  ผอ.ร.ร.บ้านม่วง 1,000
55 นายนราดร  บุตรสันติ์ ผอ. ร.ร.บ้านจานแสนไชย  1,000
56 นายวันชัย ปักการะสังข์ ผอ.ร.ร.บ้านแต้มะหลี่นาดี 1,000
57 นางณิชาภา  เรืองฤทธิ์ราวี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 300
58 นางอรอุมา  ฤาชา เจ้าพนักงานธุรการ 200
59 นางสาวปณิชา  สุขจิตร ลูกจ้าง 200
60 นางสาวกมนรัตน์  ปัญญา  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ 200
61 คณะครูและบุคลากรโรงเรีบนบ้านโนนลาน   โรงเรีบนบ้านโนนลาน   999
62 คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านโก โรงเรียนบ้านโก 2,000
63 คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านเมืองน้อย โรงเรียนบ้านเมืองน้อย 1,000
64 คณะครูและบุคลากร ร.ร.บ้านดงเค็งคู้ ร.ร.บ้านดงเค็งคู้ 500
65 นายสุรศักดิ์  ลือขจร  ผอ. ร.ร. บ้านกุงขาม 500
66 คณะครูบุคลากร ร.ร.บ้านหนองดุมหนองแคนน้อย ร.ร.บ้านหนองดุมหนองแคนน้อย 500
67 คณะครูบุคลากร ร.ร. บ้านค้อกำแพง ร.ร. บ้านค้อกำแพง 2,000
68 คณะครูบุคลากร ร.ร.บ้านพงพรต ร.ร.บ้านพงพรต 2,000
69 นายวีรเดช บุญเย็น ผอ.รร.อนุบาลบึงบูรพ์ 1,000
70 นายสุรชัย  บัวส่อง   ผอ.ร.ร.บ้านแสงเมืองแคน 1,000
71 ผอ.เสถียร พันธ์งาม และคณะครู ร.ร.เมืองคง(คงคาวิทยา) ร.ร.เมืองคง(คงคาวิทยา) 2,000
72 คณะครูบุคลากรโรงเรียนบ้านสระภู โรงเรียนบ้านสระภ 1,000
73 นายชาญชัย คำเครื่อง ผอ.ร.ร.บ้านอ้อมแก้ว  1,000
74 คณะครู ร.ร.บ้านพลับฝางผักหม ร.ร.บ้านพลับฝางผักหม 1,000
75 คณะครู ร.ร. บ้านหาด ร.ร. บ้านหาด 1,000
76 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร.ร.บ้านแต้(ประชาบำรุง) ร.ร.บ้านแต้(ประชาบำรุง) 1,300
77 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร.ร.บ้านโคก(อุทุมพร) ร.ร.บ้านโคก(อุทุมพร) 1,000
78 นายชูชาติ ชัยวงศ์ ผอ.โรงเรียนบ้านพงสิม 2,000
79 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร.ร.บ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล) ร.ร.บ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล) 1,000
80 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร.ร.บ้านโกทา ร.ร.บ้านโกทา 600
81 นางนันทิยา ทองสิงห์ นักจัดการทั่วไปชำนาญการ 300
82 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร.ร. บ้านอะลาง ร.ร. บ้านอะลาง 500
83 นายจักรภพ ใสกระจ่าง ผอ.โรงเรียนบ้านบุยาว 1,000
84 นางชนาธิป ผลวาวแวว ผอ.โรงเรียนบ้านนานวนหนองแคน 1,000
85 ครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านเมืองน้อย โรงเรียนบ้านเมืองน้อย 1,000
86 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านพงสิม โรงเรียนบ้านพงสิม 1,000
87 นางขวัญตา ไพศาล ผอ.ร.ร.บ้านโนนตุ่น 1,000
88 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านจังเอิน โรงเรียนบ้านจังเอิน 1,000
89 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านไผ่ โรงเรียนบ้านไผ่ 1,000
90 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านเมืองหลวง โรงเรียนบ้านเมืองหลวง 1,000
91 นายสำราญ สงวนบุญ ศึกษานิเทศก์ สพป.ศก.2 1,000
92 นางนพรัตน์ ใจสว่าง ศึกษานิเทศก์ สพป.ศก.2 1,000
93 นายวิจารย์ อาจสาลี ผอ.ร.ร.บ้านโคกหล่าม(รัฐราษฎร์สามัคคี) 1,000
94 นางอัมราภัส จันทะแสงโรจน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ศก.2 1,000
95 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านสระภู โรงเรียนบ้านสระภู 1,000
96 คณะครูและผู้บริหารโรงเรียนบ้านหนองเหล็กธาตุน้อย โรงเรียนบ้านหนองเหล็กธาตุน้อย 1,000
97 คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านโดด โรงเรียนบ้านโดด 1,500
98 นางมลทา ทรงศรี ผอ.ร.ร.บ้านโพนเมือง 1,000
99 นางบานชื่น อินอุเทน ผอ.รร.บ้านเกิ้ง(อสพป.37) 1,000
100 นางกาญจนา ปุ้งโพธิ์ ผอ.ร.ร.บ้านดู่ค้อ 1,000
101 นางสิริรัชย์ สิงหกุล ผอ. โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง 1,000
102 นางพิณยา ทองขอน ผอ. โรงเรียนบ้านโจดม่วง 1,000

103

นายรัฐวิทย์ สกุณีธีรภรณ์ ผอ.โรงเรียนบ้านโนนดู่ 1,000
104 นางนันทกา ชาปัด นักจัดการศึกษา 500
105 นายธานินทร์ อินทะพันธ์ พนักงานขับรถ 300
106 คณะครูและผู้บริหารโรงเรียนบ้านยาง โรงเรียนบ้านยาง 1,000
    รวม 112,698
    08-Nov-2019 1:20 PM