มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

มาตรการในการดำเนินการเพื่อสร้างความโปร่งใส ในการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

Share

You May Have Missed