การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

Share

You May Have Missed