การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ นายสุริภาศ สีหะวงษ์ ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ในการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใส

1 1 1
1 1

นโยบายมาตรการและแนวทางการดำเนินการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ปีการศึกษา 2564

Share

You May Have Missed