how often to take ivermectin for scabies medication ivermectin is ivermectin safe for chickens how much ivermectin to give a dog for heartworms how much ivermectin for chickens in water ivermectina farmacia guadalajara para que sirve la ivermectina en el humano natural alternative to ivermectin for humans

ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

          1.ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ศูนย์การเรียนรู้ประชาคมอาเซียน,ครุภัณฑ์งานอาหารและโภชนาการและอุปกรณ์วิชางานเกษตร จำนวน 25 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding)
          2.เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 7/2563 การซื้อครุภัณฑ์ถังน้ำ 7 รายการ จำนวน 1 ชุด ตามประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2563
          3.ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์,ครุภัณฑ์คณิตศาสตร์และครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
          4.ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ประจำปี พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
          5.ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาส 1 (เดือน ตุลาคม - ธันาวาคม 2563)
         
Share