แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


แผนจัดซื้อจัดจ้าง และการใช้จ่ายงบประมาณ งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


Share

You May Have Missed