kop quanox ivermectina diabetes pode tomar ivermectina solução pediatrica how much ivermectin paste for chickens how to give guinea pigs ivermectin ivermectine chien rcp ivermectin order online europe

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน


          ➣ คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564
          ➣ คู่มือปฏิบัติงาน นางลัดดาวัลย์ ศิริสวัสดิ์
          ➣ คู่มือปฏิบัติงาน นายสาโรจน์ เมืองงาม
          ➣ คู่มือปฏิบัติงาน นางนันทิยา ทองสิงห์
          ➣ คู่มือปฏิบัติงาน นางสาวกชพรรณ บุระพา
          ➣ คู่มือปฏิบัติงาน นางสาวสุวณีย์ แก้ววงษา
          ➣ คู่มือปฏิบัติงาน นายฤทธิชัย สุภเลิศ


          ➣ คู่มือปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564
          ➣ คู่มือปฏิบัติงาน นางสาวกมนรัตน์ ปัญญา
          ➣ คู่มือปฏิบัติงาน นางมารศรี นิลวัฒนชัย
          ➣ คู่มือปฏิบัติงาน นางสาวเขมจิรา ณ รังษี
          ➣ คู่มือปฏิบัติงาน นางสุวรรณี สีหาพงษ์ เรื่อง การเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
          ➣ คู่มือปฏิบัติงาน นางสุวรรณี สีหาพงษ์ เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
          ➣ คู่มือปฏิบัติงาน นางชญาณิศ วงค์สุพรรณ เรื่อง การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))
          ➣ คู่มือปฏิบัติงาน นางชญาณิศ วงค์สุพรรณ เรื่อง การจัดทำประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร. 1
          ➣ คู่มือปฏิบัติงาน นางชญาณิศ วงค์สุพรรณ เรื่อง วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) สำหรับหน่วยงานภาครัฐ (ขั้นตอนจัดทำร่างสัญญา – บริหารสัญญา)
          ➣ คู่มือปฏิบัติงาน นางชญาณิศ วงค์สุพรรณ เรื่อง วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) สำหรับหน่วยงานภาครัฐ (ขั้นตอนเพิ่มโครงการ – ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา)
          ➣ คู่มือปฏิบัติงาน นางชญาณิศ วงค์สุพรรณ เรื่อง การตั้งรหัสผ่านใหม่ (Reset Password) ของผู้ปฏิบัติงานในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP)
          ➣ คู่มือปฏิบัติงาน นางชญาณิศ วงค์สุพรรณ เรื่อง การประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส)
          ➣ คู่มือปฏิบัติงาน นางชญาณิศ วงค์สุพรรณ เรื่อง การบันทึก PO การตรวจรับ และการสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย
          ➣ คู่มือปฏิบัติงาน นางชญาณิศ วงค์สุพรรณ เรื่อง ขั้นตอนการเพิ่มแผนการจัดซื้อจัดจ้าง – ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างขึ้นเว็บไซด์ สำหรับหน่วยงานภาครัฐ
          ➣ คู่มือปฏิบัติงาน นางสาวสิริภาวรรณ ผกาแดง
          ➣ คู่มือปฏิบัติงาน นางสาวนฤมล จวงพันธ์


          ➣ คู่มือปฏิบัติงาน กลุ่มนโยบายและแผน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564
          ➣ คู่มือปฏิบัติงาน นางนารีรัตน์ แก้วศรี
          ➣ มาตรฐานการปฏิบัติงาน นางนารีรัตน์ แก้วศรี
          ➣ คู่มือปฏิบัติงาน นางณิชาภา เรืองฤทธิ์ราวี
          ➣ มาตรฐานการปฏิบัติงาน นางณิชาภา เรืองฤทธิ์ราวี
          ➣ คู่มือปฏิบัติงาน นางสาวสุจารี โพธิ์ศรีทัต
          ➣ มาตรฐานการปฏิบัติงาน นางสาวสุจารี โพธิ์ศรีทัต
          ➣ คู่มือปฏิบัติงาน นายธนวัฒน์ รัตนวงษา
          ➣ มาตรฐานการปฏิบัติงาน นายธนวัฒน์ รัตนวงษา
          ➣ คู่มือปฏิบัติงาน นางอรอุมา ฤๅชา
          ➣ มาตรฐานการปฏิบัติงาน นางอรอุมา ฤๅชา


          ➣ คู่มือปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564
          ➣ คู่มือปฏิบัติงาน นางลำไพ พลสงคราม
          ➣ คู่มือปฏิบัติงาน นางสาวธนิดา สุวพานิช
          ➣ คู่มือปฏิบัติงาน นางสุมาลี เกษทองมา
          ➣ คู่มือปฏิบัติงาน นางสาวศศิวิมล ใจดี
          ➣ คู่มือปฏิบัติงาน นางสาวอภิรดี ใจดี
          ➣ คู่มือปฏิบัติงาน นางสาวอรอนงค์ ไชยเดช
          ➣ คู่มือปฏิบัติงาน นายชัยยุทธ หงษ์โสภา
          ➣ คู่มือปฏิบัติงาน นางเบ็ญจภรณ์ โลนุช


          ➣ คู่มือปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564
          ➣ คู่มือปฏิบัติงาน นางสาวสมนึก แซ่อึ้ง
          ➣ คู่มือปฏิบัติงาน นายสำราญ สงวนบุญ
          ➣ คู่มือปฏิบัติงาน ว่าที่ ร.ต.สัมฤทธิ์ พรหมพิทักษ์
          ➣ คู่มือปฏิบัติงาน นางนพรัตน์ ใจสว่าง
          ➣ คู่มือปฏิบัติงาน นางสาวลำใย สายโงน
          ➣ คู่มือปฏิบัติงาน นางอัมราภัสร์ จันทะแสงโรจน์
          ➣ คู่มือปฏิบัติงาน นางไพยวรรณ มโนรัตน์
          ➣ คู่มือปฏิบัติงาน นางสาวอุษณีย์ ศรีคราม
          ➣ คู่มือปฏิบัติงาน นางสาวกฤติยา คำเพราะ
          ➣ คู่มือปฏิบัติงาน ว่าที่ ร.ต.ชาตรี ไชยโยธา
          ➣ คู่มือปฏิบัติงาน นางสาวธนิษฐา นธีนาม
          ➣ คู่มือปฏิบัติงาน นายนพรัตน์ บุญหล้า
          ➣ คู่มือปฏิบัติงาน นางสาวสุภาวดี ทวีชาติ


          ➣ คู่มือปฏิบัติงาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564
          ➣ คู่มือปฏิบัติงาน นางดาราวัลย์ สุริเตอร์
          ➣ คู่มือปฏิบัติงาน นางปิยะรัตน์ สาริกา
          ➣ คู่มือปฏิบัติงาน นางสาวพัชณีย์พร พงษ์บรรเทา
          ➣ คู่มือปฏิบัติงาน นางนันทิกา ชาปัด
          ➣ คู่มือปฏิบัติงาน นางสาวนิชาภา ดาวัน เรื่องโครงการอาหารกลางวัน
          ➣ คู่มือปฏิบัติงาน นางสาวนิชาภา ดาวัน เรื่องงานส่งเสริมอนามัยในโรงเรียน
          ➣ คู่มือปฏิบัติงาน นางสาวนิชาภา ดาวัน เรื่องงานคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
          ➣ คู่มือปฏิบัติงาน นางสาวโสภิดา พิมพ์สอน
          ➣ คู่มือปฏิบัติงาน นางสาวภัทราวดี มนัยนิล
          ➣ คู่มือปฏิบัติงาน นายวรกร สมคะเนย์


          ➣ คู่มือปฏิบัติงาน กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564
          ➣ คู่มือปฏิบัติงาน นางชนาพร พรหมคุณ
          ➣ คู่มือปฏิบัติงาน นายกันตพัฒน์ อำพรไพเกื้อกูล
          ➣ คู่มือปฏิบัติงาน นางสาวปณิชา สุขจิตร


          ➣ คู่มือปฏิบัติงาน กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลผ่านจอภาพ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564
          ➣ คู่มือปฏิบัติงาน นายสมยงค์ บุญพบ


          ➣ คู่มือปฏิบัติงาน กลุ่มกฎหมายและคดี ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564
          ➣ คู่มือปฏิบัติงาน นายพาคีนัย อาจสาลี
          ➣ คู่มือปฏิบัติงาน นางสาวปณิชา สุขจิตร


          ➣ คู่มือปฏิบัติงาน หน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564
          ➣ คู่มือปฏิบัติงาน นางสาวณัฏฐิกา สมบูรณ์
          ➣ คู่มือปฏิบัติงาน นางสร้อยเพรช บัวงาม

Share