รายนามผู้ร่วมเป็นเจ้าภาพเครื่องบริวารมหากฐินสามัคคี สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 และโรงเรียนในสังกัด
ทอดถวายวัดหนองคู ตำบลเป๊าะ อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ
วันที่ 16 - 17 พฤศจิกายน 2561
ลำดับที่ ชื่อ สกุล เครื่องบริวาร
1 ผอ.ธีระพงศ์  บุษบงก์  ผ้าไตรเอก 
2 ผอ.ธีระพงศ์  บุษบงก์  ผ้าไตรรอง
3 รองฯ วรรณภา  บุตรวงศ์  ผ้าไตรรอง
4 รองฯ สุริภาศ  สีหะวงษ์  พานแว่นฟ้า
5 รองฯ วรรณภา  บุตรวงศ์  พานแว่นฟ้า
6 รองฯ วรรณภา  บุตรวงศ์  ครอบไตร
7 คุณครูวันทนา สมภาค ครอบไตร
8 รองฯ ชอบ  สมภาค  บาตร
9 ผอ.ภูวนารถ ภูมิวรพงษ์ ตาลปัตร
10 ผอ.ทวีศักดิ์ ราชสมบัติ ย่าม
11 ผอ.สิริรัชย์ สิงหกุล สัปทน
12 ผอ.สมศักดิ์ โกฎิยี่ เทียนปาฏิโมกข์
13 นางเบ็ญจภรณ์ โลนุช หมอนอิงสามเหลี่ยม
14 นางสุพิน บุญรอง ธงชาติ,ธงธรรมจักร,ธงกฐิน
15 ผอ.ปฏิวัติ จันลองคำ  ที่นอน
16 นางดาราวัลย์ สุริเตอร์ ที่นอน
17 ศน.สัมฤทธิ์ พรหมพิทักษ์ หมอน
18 ผอ.สิทธิศักดิ์ อินทรธรรม เสื่อแดง ยาว 8 เมตร
19 ศน.อัมราภัสร์ จันทะแสงโรจน์ มุ้ง
20 ผอ.สมศักดิ์ ดวงนิล ผ้าห่ม ผ้าแพร
21 ผอ.วรวิทย์ ทุมพัฒน์ ผ้าเช็ดตัว
22 นางปิยะรัตน์ สาริกา ผ้าเช็ดตัว
23 นางดาราวัลย์ สุริเตอร์ ผ้าเช็ดตัว
24 ศน.อดิศักดิ์ พละศักดิ์ ร่มสั้น
25 ผอ.ศักดิ์ พลลพ ปิ่นโตอลูมิเนียม
26 นางสาวศศิวิมล ใจดี ปิ่นโตอลูมิเนียม
27 นายฤทธิชัย สุภเลิศ รองเท้า
28 นางมารศรี นิลวัฒนชัย รองเท้า
29 นางสาวณัฏฐิกา สมบูรณ์ รองเท้า
30 ผอ.วีรวัฒน์ ธรรมแสง กระติกน้ำร้อนไฟฟ้า
31 ผอ.ไสว เที่ยงธรรม กระโถนปากแตร
32 นางชญาณิศ วงศ์สุพรรณ จานข้าว,ช้อนส้อม
33 ผอ.ปิยะนันท์ เพ็งแจ่ม ธงมัจฉา,จระเข้,ตะขาบ,เต่า
34 ศน.สุปราณี  แขมคำ ไม้กวาด
35 นางลัดดาวัลย์  ศิริสวัสดิ์ ไม้กวาด
37 นางสาวณัฏฐิกา  สมบูรณ์ ไม้กวาด
37 ศน.สุปราณี  แขมคำ ชุดถังผ้าป่า,สบง,ชะนี
38 ศน.สุปราณี  แขมคำ ไม้เสียบเงิน
39 ผอ.ชาญชัย  คำเครื่อง อาสนะ
40 ผอ.วรเนตร  สุระโคตร เครื่องชุดโยธา 
41 ศน.ลำใย  สายโงน ศน.สมนึก  แซ่อึ้ง
หม้ออลูมิเนียม เบอร์ 40
42 นางนารีรัตน์  แก้วศรี เตาสำหรับหุงต้ม
43 นางสาวพัชณีย์พร  พงษ์บรรเทา กระทะ เบอร์ 20  ตะหลิว
44 นางสาวกมนรัตน์  ปัญญา ลังใส่น้ำแข็ง 
45 นางสาวสีทอง  นาครินทร์ แก้วน้ำ
46 นายฤทธิชัย  สุภเลิศ นางสาวนฤมล  จวงพันธ์ เหยือกน้ำอลูมิเนียม
47 นางนันทิยา  ทองสิงห์ นางปิยะรัตน์  สาริกา นางลัดดาวัลย์  ศิริสวัสดิ์ ผ้าห่ม 
48 นายสาโรจน์  เมืองงาม
นางสาวปณิชา  สุจิตร
นางสาวกมนรัตน์  ปัญญา
นางสาวอภิรดี  ใจดี
นางชญาณิศ  วงศ์สุพรรณ
นายพาคีนัย  อาจสาลี
สังฆทาน
49 นางนารีรัตน์  แก้วศรี นางสาวณัฏฐิกา  สมบูรณ์ หลอดไฟ
50 นายสมยงค์  บุญพบ นางอรอุมา  ฤาชา นางณิชาภา  แสงนนท์ บริขาร 8