ฟยะ้ฟร
รายนามผู้ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดถวายมหากฐินสามัคคี สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 และโรงเรียนในสังกัด
ทอดถวายวัดหนองคู ตำบลเป๊าะ อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ
วันที่ 16 - 17 พฤศจิกายน 2561
ลำดับที่ ชื่อ สกุล จำนวนนวนเงิน
1 ผอ.ธีระพงศ์  บุษบงก์  5,000 บาท
2 รองฯ สุริภาศ  สีหะวงษ์  2,000 บาท
3 รองฯ วรรณภา  บุตรวงศ์  1,000 บาท
4 รองฯ ชอบ  สมภาค  1,000 บาท
5 คุณครูวันทนา  สมภาค  1,000 บาท
6 คุณครูวิฑูรย์-อุไรจิต เสมอสาย  1,000 บาท
7 นายฤทธิชัย  สุภเลิศ  100 บาท
8 นายธนพิพัฒน์  เอกบุญฤทธิ์  100 บาท
9 โรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2 800 บาท
10 นางสาวณัฏฐิกา  สมบูรณ์  999 บาท
11 นายสมยงค์  บุญพบ 999 บาท
12 นางนารีรัตน์  แก้วศรี  888 บาท
13 โรงเรียนชัยยันต์สอนภาษาศรีสะเกษ 200 บาท
14 นางลำไพ  พลสงคราม  500 บาท
15 ผอ.ชูชาติ  ชัยวงศ์ 2,000  บาท
16 ผอ.บำรุง บัวไข 100 บาท
17 ศน.สำราญ อุตสาหะ 1,000 บาท
18 คุณครูสมปอง อุตสาหะ 1,000 บาท
19 นางสุมาลี เกษทองมา 999 บาท
20 โรงเรียนบ้านโซงเลง 1,000 บาท
21 ผอ.วัฒนา โคตรเนตร 1,000 บาท
22 นางรุ่งนภา ลัทธิมนต์ 1,000 บาท
23 โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง 1,500 บาท
24 น.ส.ธนิดา  สุวพานิช 500  บาท
25 แพทย์หญิงเกศิรานี  แก้วพวง 500 บาท
26 เภสัชกรกวีวุฒิ  แก้วพวง 500 บาท
27 ศน. วีรวรรณ พวงผกา 1,000 บาท
28 นายลิกิต เศรษฐบุตร 1,000 บาท
29 ศน.สมนึก แซ่อึ้ง 1,000 บาท
30 นางสุพิน  บุญรอง 1,099  บาท
31 ผอ.วิทยา ทองอินทร์ 1,000 บาท
32 ศน.สุปราณี แขมคำ 500 บาท
33 ศน ลำใย สายโงน 1,099 บาท
34 นางนันทกา  ชาปัด  พร้อมลูกๆ 1,000 บาท
35 ศน.อัมราภัสร์ จันทะแสงโรจน์ 1,099 บาท
36 ผอ.ประภาส  สงค์พิมพ์ 999 บาท
37 .ผอ.ปัญญา-ผอ.วรัชยา  ประจำ 1,000 บาท
38 ศน.อุษณีย์ ศรีคราม 1,055 บาท
39 ศน.อดิศักดิ์ พละศักดิ์ 1,000 บาท
40 นางสาวอภิรดี ใจดี 500 บาท
41 นางสาวศศิวิมล ใจดี 500 บาท
42 นายภาคีนัย อาจสาลี 299 บาท
43 โรงเรียนเบญจคามวิทยาประขาสรรค์ 930 บาท
44 โรงเรียนบ้านหอย 320 บาท
45 โรงเรียนบ้านมะยาง 500 บาท
46 ศน. ไพยวรรณ ลุนลา 1,289 บาท
47 โรงเรียนบ้านผือ 999 บาท
48 โรงเรียนบ้านขนวนศรีแก้ว 1,000 บาท
49 โรงเรียนบ้านขวาว 300 บาท
50 โรงเรียนบ้านค้อกำแพง 1,100 บาท
51 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กผือมอญโคกสะอาดพัฒนา 169 บาท
52 นายอำพล บุญรอง 100 บาท
53 นางสาวธนิฏฐา นธีนาม 888 บาท
54 นายนพรัตน์ บุญหล้า 888 บาท
55 นางสาวกมนรัตน์ ปัญญา 555 บาท
56 นางอรอุมา ฤาชา 399 บาท
57 โรงเรียนบ้านหนองหงอก 500 บาท
58 นายสุพจน์ สิงห์ทอง 1,000 บาท
59 โรงเรียนบ้านเสียว 1,000 บาท
60 โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี 1,000 บาท
61 โรงเรียนบ้านไฮใหญ่ไฮน้อย 300 บาท
62 โรงเรียนบ้านอ้อมแก้ว 1,100 บาท
63 โรงเรียนบ้านหนองเหล็กธาตุน้อย 1,000 บาท
64 โรงเรียนอนุบาลศิลาลาด 1,000 บาท
65 โรงเรียนบ้านพงพรต 1,000 บาท
66 โรงเรียนบ้านโต่งโต้น 760 บาท
67 โรงเรียนบ้านหนองปลาคูณ 1,000 บาท
68 โรงเรียนบ้านหนองโง้ง 300 บาท
69 โรงเรียนบ้านตัง 810 บาท
70 โรงเรียนบ้านโคก (อท.) 710 บาท
71 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 500 บาท
72 นายธานินทร์ อินทะพันธ์   234 บาท
73 . โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม  1,000 บาท
74 โรงเรียนบ้านเชือก    400 บาท
75 โรงเรียนบ้านครั่ง   1,000 บาท
76 โรงเรียนบ้านโนนกลาง  850 บาท
77 โรงเรียนบ้านเก็บงา (ประชารัฐพัฒนา)  500 บาท
78 นางลัดดาวัลย์  ศิริสวัสดิ์  500 บาท
79 นางเพียร  สำรวมจิต  500 บาท
80 นางนันทิยา  ทองสิงห์  500 บาท
81 โรงเรียนบ้านหว้าน (รัฐประชานุกูล) 500 บาท
82 นางชญาณิศ  วงศ์สุวรรณ  1,000 บาท
83 นางมารศรี  นิลวัฒนชัย  100 บาท
84 นางลำใย  พรหมคุณ  500 บาท
85 โรงเรียนบ้านหนองหว้า  500 บาท
86 โรงเรียนบ้านหนองสำโรงน้อย  800 บาท
87 โรงเรียนบ้านจาน  500 บาท
88 โรงเรียนบ้านฮ่องข่า  530 บาท
89 น.ส.พัชรีย์พร  พงษ์บรรเทา  525 บาท
90 นางดาราวัลย์  สุริเตอร์  535 บาท
91 โรงเรียนบ้านอีหล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์  710 บาท
92 นายนิคม สิงห์ดง 100 บาท
93 วโรงเรียนบ้านกระเต็ล 379 บาท
94 โรงเรียนบ้านสร้างเรือ 300 บาท
95 โรงเรียนเคียวนำ 1,000 บาท
96 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 2,930 บาท
97 โรงเรียนบ้านม่วง 2,600 บาท
98 โรงเรียนบ้านมะฟัก 500 บาท
99 ว่าที่ ร.ต.ชาตรี ไชยโยธา 999.99 บาท
99 นายสุพิช แดงบุญเรือง 1,000 บาท
รวม 84,843.99 บาท