เจตสุจริต
➣ ปฏิญญาเขตสุจริต สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
➣ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง รองผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 และ ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
➣ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง ผู้บริหารสถานศึกษา และ ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
➣ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง บุคลากรในสังกัดสพป.ศรีสะเกษ เขต 2 และ ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
➣ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ป้องกันการทุจริต
➣ คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบรวบรวมข้อมูลเอกสารเพื่อจัดทำเป็นการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
➣ นโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สพป.ศรีสะเกษ เขต 2


Share

5 thoughts on “

ใส่ความเห็น

You May Have Missed