คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

    กลุ่มนโยบายและแผน
     1.คู่มือกลุ่มนโยบายและแผน
     2.คู่มือการปฏิบัติงาน นางนารีรัตน์ แก้วศรี ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
     3.คู่มือการปฏิบัติงาน นางณิชาภา เรืองฤทธิ์ราวี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
     4.คู่มือการปฏิบัติงาน นางสาวสุจารี โพธิ์ศรีทัต นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
     5.คู่มือการปฏิบัติงาน นายนายธนวัฒน์ รัตนวงษา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
     6.คู่มือการปฏิบัติงาน นางณฐพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
     6.คู่มือการปฏิบัติงาน นางอรอุมา ฤๅชา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
    กลุ่มอำนวยการ
     1.คู่มือกลุ่มอำนวยการ
     2.คู่มือการปฏิบัติงาน นางลัดดาวัลย์ ศิริสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
     3.คู่มือการปฏิบัติงาน นายสาโรจน์ เมืองงาม นักประชาสัมพันธ์
     4.คู่มือการปฏิบัติงาน นางนันทิยา ทองสิงห์ นักจัดการงานทั่วไป
     5.คู่มือการปฏิบัติงาน นางศศิธร รัตนวงษา นักจัดการงานทั่วไป
     6.คู่มือการปฏิบัติงาน นางสุวณีย์ แก้ววงษา เจ้าพนักงานธุรการ
    กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
     1.คู่มือกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
     2.คู่มือการปฏิบัติงาน นางสาวกมนรัตน์ ปัญญา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
     3.คู่มือการปฏิบัติงาน นางมารศรี นิลวัฒนชัย นักวิชาการการเงินและบัญชี
     4.คู่มือการปฏิบัติงาน นายภาณุพงศ์ สุคะตะ นักวิชาการการเงินและบัญชี
     5.คู่มือการปฏิบัติงาน นางชญาณิศ วงศ์สุพรรณ เจ้าพนักงานพัสดุ
     6.คู่มือการปฏิบัติงาน นางสิริภาวรรณ ผกาแดง
     7.คู่มือการปฏิบัติงาน นายวรกร สมคะเนย์
     8.คู่มือการปฏิบัติงาน นางสาวนาครินทร์ สิงทอง
    กลุ่มบริหารงานบุคคล
     1.คู่มือกลุ่มบริหารงานบุคคล
     2.คู่มือการปฏิบัติงาน นางลำไพ พลสงคราม ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
     3.คู่มือการปฏิบัติงาน นางสาวธนิดา สุวพานิช นักทรัพยากรบุคคล
     4.คู่มือการปฏิบัติงาน นางสุมาลี เกษทองมา นักทรัพยากรบุคคล
     5.คู่มือการปฏิบัติงาน นางสาวศศิวิมล ใจดี นักทรัพยากรบุคคล
     6.คู่มือการปฏิบัติงาน นางสาวอภิรดี ใจดี นักทรัพยากรบุคคล
     7.คู่มือการปฏิบัติงาน นางสาวกชพรรณ บุญตะนัย นักทรัพยากรบุคคล
     8.คู่มือการปฏิบัติงาน นายการต์กวี นครขวาง นักทรัพยากรบุคคล
     9.คู่มือการปฏิบัติงาน นางสาวอรอนงค์ ชัยเดช เจ้าพนักงานธุรการ
     10.คู่มือการปฏิบัติงาน นายชัยยุทธ หงษ์โสภา เจ้าพนักงานธุรการ
    กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
     1.คู่มือกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
     2.คู่มือการปฏิบัติงาน นางดาราวัลย์ สุริเตอร์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
     3.คู่มือการปฏิบัติงาน นางปิยะรัตน์ สาริกา นักวิชาการศึกษา
     4.คู่มือการปฏิบัติงาน นางสาวพัชณีย์พร พงษ์บรรเทา นักวิชาการศึกษา
     5.คู่มือการปฏิบัติงาน นางสาวนภัสภรณ์ สมใจ เจ้าพนักงานธุรการ
     6.คู่มือการปฏิบัติงาน นางสาวภัทราวดี มนัยนิล นักจิตวิทยา
Share

You May Have Missed