EB8

EB8

EB8 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการกำหนดมาตรการ กลไก หรือระบบในการป้องกันการรับสินบนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งจะต้องมีรายละเอียดเอกสารอ้างอิง

ข้ามไปยังทูลบาร์