ข้ามไปยังทูลบาร์

EB7

EB7 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการกำหนดมาตรการ กลไก หรือระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ระบบงาน การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เอกสารอ้างอิง