EB5

EB5

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการกำหนดมาตรการ กลไก หรือระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้ เอกสารอ้างอิง

ข้ามไปยังทูลบาร์