EB4(2)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี มีลักษณะเป็น Link (คลิกที่นี่) ที่สามารถสอบทานย้อนกลับได้ ซึ่งมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้ เอกสารอ้างอิง

ข้ามไปยังทูลบาร์