EB3(2)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการกำหนกมาตรการ กลไล หรือวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง เอกสารอ้างอิง

ข้ามไปยังทูลบาร์