EB2(1)

สำนักงานเขตพื้นที่มีการกำหนดมาตรการ กลไกหรือระบบในการดำเนินงาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่เปิดโอกาสให้ภาคประชาชน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม รายละเอียด

ข้ามไปยังทูลบาร์