EB11

EB11 (1) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ เอกสารอ้างอิง
EB11 (2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต หรือแผนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ เอกสารอ้างอิง

ข้ามไปยังทูลบาร์