Home > บุคลากร (Page 9)

ฝ่ายบริหาร

แผนผังหน่วยงาน ผู้บริหาร ว่าง ผอ. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 นายสุริภาศ สีหะวงษ์ รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 งานบริหารบุคคล วรรณภา บุตรวงศ์ รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นายชอบ สมภาค รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 นโยบายและแผน/ส่งเสริมการจัดการศึกษา นายธงชัย เกตุทองมงคล รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 อำนวยการ / การเงินและสินทรัพย์  

Read More