W3Schools
W3Schools
W3Schools

แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการ
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2


คลิกที่นี่

แบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษา
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


คลิกที่นี่

20,726

นักเรียน

2,026

ครู/บุคลากร

1,694

ห้องเรียน

179

โรงเรียนติดต่อเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
184 หมู่ 7 ตำบลกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 33120
โทรศัพท์ 045 691533 โทรสาร 045 691532
Share