Home > ประกาศ

เรื่อง : การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้โปรแกรมนำเสนอ powerpoint 2013 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านค้อกำแพง สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

ชื่อเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้โปรแกรมนำเสนอ PowerPoint 2013 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านค้อกำแพง สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ผู้ศึกษาค้นคว้า นางรุ่งศิริรัตน์ โนนสูง ปีการศึกษา 2560

Read More