Home > ประกาศ > ผลงานทางวิชาการ

การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นายกิตติศักดิ์  พงไทยสงค์ ตำแหน่ง  ครู   วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านดงแดง  อำเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  2 ชื่อเรื่อง   การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4 ผู้วิจัย      นายกิตติศักดิ์  พงไทยสงค์   ปีการศึกษา  2559   บทคัดย่อ   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1)  พัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ให้มีคุณภาพ  2)  ศึกษาประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาขึ้น  3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน          ของผู้เรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม  4)  ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาขึ้น  5)  ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาขึ้น  และ 6)  ศึกษาความคงทนในการเรียนรู้ของผู้เรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาขึ้น  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2559  โรงเรียนบ้านดงแดง  และโรงเรียนบ้านด่าน  กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่  7  ด่านหนองแค  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  2  ได้มาโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย  (Simple  Random  Sampling) 

Read More