ตรวจสอบบัญชีจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ปีงบประมาณ 2561

       ด้วย สพฐ. แจ้งว่า ได้รับจัดสรรงบประมาณครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ปีงบประมาณ 2561  และมีนโยบายให้โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรแต่ละแห่งยืนยันความประสงค์ในการขอรับจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงฯ           สพป.ศรีสะเกษ เขต 2  จึงให้โรงเรียนประชุมหารือและแจ้งยืนยันความประสงค์การขอรับจัดสรรงบประมาณ ภายในวันที่  27  ตุลาคม 2560 หากเกินกำหนดเวลา ถือว่าโรงเรียนไม่ประสงค์ขอรับจัดสรรงบประมาณในครั้งนี้                       ตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร     https://goo.gl/N9wUyo                       แจ้งความประสงค์ขอรับหรือไม่ขอรับจัดสรรงบประมาณ    http://bit.ly/2yJHEtW                       ดูรายละเอียดเรื่องนี้ได้ที่          http://eoffice.osea2.go.th                          

Read More