ivermectina 6mg apresentação cuantas gotas de ivermectina se toma securonix ueba price how to buy ivermectin in toronto como tomar la ivermectina en gotas dosis

ประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 9/2562

วันที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมศรีอุทุมพร นายสุริภาศ สีหะวงษ์ รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 เป็นประธานการประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 9/2562 เพื่อมอบนโยบายและปรุกษาหารือแนวทางการดำเนินการและนำไปปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีรอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ผู้บริหารสถานศึกษา, ผู้อำนวยการกลุ่มงาน และศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุม
ก่อนการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ประธานในที่ประชุมได้-มอบช่อดอกไม้เพื่อเป็นขวัญและกำลังในให้กับผู้ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนกันยายน และแนะนำผู้อำนวยการกลุ่ม รักษาการผู้อำนวยการกลุ่ม ได้แก่ นางสาวสมนึก แซ่อึ้ง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นางลำไพ พลสงคราม รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล นางนารีรัตน์ แก้วศรี รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นางดาราวัลย์ สุริเตอร์ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา

Share

ใส่ความเห็น

You May Have Missed