ผลงานวิชาการ ผอ.เชี่ยวชาญ นายธนสมพร มะโนรัตน์

ผลงานวิชาการ ผอ.เชี่ยวชาญ นายธนสมพร มะโนรัตน์ เรื่องรูปแบบการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติของโรงเรียนบ้านห่องวารี (นิพัทธ์ธรรมมาภรณ์อุปถัมภ์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2

 

ข้ามไปยังทูลบาร์