roussel ivermectin ivexterm en similares uso de ivermectina ivermectina compresse dosaggio ivexterm ivectimicina ivermectin koupit tablety

การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

นายกิตติศักดิ์  พงไทยสงค์

ตำแหน่ง  ครู   วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

โรงเรียนบ้านดงแดง  อำเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  2

ชื่อเรื่อง   การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4

ผู้วิจัย      นายกิตติศักดิ์  พงไทยสงค์   ปีการศึกษา  2559

 

บทคัดย่อ

 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1)  พัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ให้มีคุณภาพ  2)  ศึกษาประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาขึ้น  3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน          ของผู้เรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม  4)  ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาขึ้น  5)  ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาขึ้น  และ 6)  ศึกษาความคงทนในการเรียนรู้ของผู้เรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาขึ้น  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2559  โรงเรียนบ้านดงแดง  และโรงเรียนบ้านด่าน  กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่  7  ด่านหนองแค  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  2  ได้มาโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย  (Simple  Random  Sampling)  โดยการจับฉลากโรงเรียน  จับฉลากได้โรงเรียนบ้าน ดงแดง  จำนวน  1  ห้องเรียน  จำนวนนักเรียน  15  คน  เป็นกลุ่มทดลอง  จับฉลากได้โรงเรียนบ้านด่าน   จำนวน  1  ห้องเรียน  จำนวนนักเรียน  23  คน  แล้วทำการสุ่มโดยใช้ตารางเลขสุ่ม (Table of random number)  ได้นักเรียนจำนวน  15  คน  เป็นกลุ่มควบคุม  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่        1)  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาขึ้น  2)  แบบประเมินคุณภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  3)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  4)  แบบประเมินความพึงพอใจ  สถิติที่ใช้ได้แก่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และค่าสถิติ  t-test  (Independent)

 

ผลการวิจัยพบว่า

  1. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพในระดับเหมาะสมมากที่สุด  ( = 4.67, S.D. = 0.45)
  1. ประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ  เท่ากับ  86.40/87.33  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้  85/85
  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05
  3. ดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มีค่าเท่ากับ  0.7206  คิดเป็นร้อยละ  72.06
  4. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาขึ้นอยู่ในระดับมากที่สุด  ( = 4.71 , S.D. = 0.41)
  5.  หลังจาก 7  วัน และ  30  วัน  ของการเรียนรู้ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาขึ้น นักเรียนมีความคงทนในการเรียนรู้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด

 

คำสำคัญ   การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม

Share

ใส่ความเห็น

You May Have Missed