การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

นายกิตติศักดิ์  พงไทยสงค์

ตำแหน่ง  ครู   วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

โรงเรียนบ้านดงแดง  อำเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  2

ชื่อเรื่อง   การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4

ผู้วิจัย      นายกิตติศักดิ์  พงไทยสงค์   ปีการศึกษา  2559

 

บทคัดย่อ

 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1)  พัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ให้มีคุณภาพ  2)  ศึกษาประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาขึ้น  3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน          ของผู้เรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม  4)  ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาขึ้น  5)  ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาขึ้น  และ 6)  ศึกษาความคงทนในการเรียนรู้ของผู้เรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาขึ้น  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2559  โรงเรียนบ้านดงแดง  และโรงเรียนบ้านด่าน  กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่  7  ด่านหนองแค  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  2  ได้มาโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย  (Simple  Random  Sampling)  โดยการจับฉลากโรงเรียน  จับฉลากได้โรงเรียนบ้าน ดงแดง  จำนวน  1  ห้องเรียน  จำนวนนักเรียน  15  คน  เป็นกลุ่มทดลอง  จับฉลากได้โรงเรียนบ้านด่าน   จำนวน  1  ห้องเรียน  จำนวนนักเรียน  23  คน  แล้วทำการสุ่มโดยใช้ตารางเลขสุ่ม (Table of random number)  ได้นักเรียนจำนวน  15  คน  เป็นกลุ่มควบคุม  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่        1)  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาขึ้น  2)  แบบประเมินคุณภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  3)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  4)  แบบประเมินความพึงพอใจ  สถิติที่ใช้ได้แก่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และค่าสถิติ  t-test  (Independent)

 

ผลการวิจัยพบว่า

  1. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพในระดับเหมาะสมมากที่สุด  ( = 4.67, S.D. = 0.45)
  1. ประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ  เท่ากับ  86.40/87.33  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้  85/85
  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05
  3. ดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มีค่าเท่ากับ  0.7206  คิดเป็นร้อยละ  72.06
  4. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาขึ้นอยู่ในระดับมากที่สุด  ( = 4.71 , S.D. = 0.41)
  5.  หลังจาก 7  วัน และ  30  วัน  ของการเรียนรู้ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาขึ้น นักเรียนมีความคงทนในการเรียนรู้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด

 

คำสำคัญ   การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม

Share

One thought on “การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You May Have Missed