can ivermectin cause hair loss ivermectin dosage for goats mites ivergot pastillas ivermectin tablets for sale nz ivermectina se toma en ayunas

โครงการค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน


วันที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมศรีอุทุมพร นายธงชัย เกตุทองมงคล รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน “เยาวชนไทยหัวใจ STRONG” คณะกรรมการ ป.ป.ช. สพฐ.น้อย และ ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน โรงเรียนเครือข่ายสุจริต ร้อยละ 70 โดยมีนางรุ่งนภา ลัทธิมนต์ ศึกษานิเทศก์ กล่าวรายงาน
การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” และเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ

Share

ใส่ความเห็น

You May Have Missed