เรื่อง : การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้โปรแกรมนำเสนอ powerpoint 2013 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านค้อกำแพง สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

ชื่อเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้โปรแกรมนำเสนอ PowerPoint 2013
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านค้อกำแพง สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
ผู้ศึกษาค้นคว้า นางรุ่งศิริรัตน์ โนนสูง
ปีการศึกษา 2560

บทคัดย่อ
การศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1)สร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้โปรแกรม
นำเสนอ PowerPoint 2013 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80% 2)เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ที่เรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนก่อนเรียนและหลังเรียน 3)ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียน-บ้านค้อกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2จำนวน 22 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าประกอบด้วย บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้โปรแกรมนำเสนอ PowerPoint 2013 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าทดสอบที (t-test)แบบ Dependent Samples Test
ผลการศึกษาพบว่า
1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้โปรแกรมนำเสนอ PowerPoint 2013 มีประสิทธิภาพ 84%
2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การใช้โปรแกรมนำเสนอ PowerPoint 2013 ของนักเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3) นักเรียนมีความพึงพอใจที่ดีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( =4.12, S.D. = 0.72) รายการที่นักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสร้างบรรยากาศในการเรียนใหม่ในการเรียน เรื่อง การใช้โปรแกรมนำเสนอ PowerPoint 2013( = 4.45, S.D. = 0.51) บทเรียนช่วยให้นักเรียนสนุกสนานและตื่นเต้น( = 4.45 , S.D. = 0.68 )และบทเรียนเร้าความสนใจของนักเรียนได้ดี ( = 4.30 , S.D. = 0.57 )

โดยสรุป การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้โปรแกรมนำเสนอ PowerPoint 2013 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเหมาะสม สามารถนำมาใช้เป็นนวัตกรรมเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่อไป

Share

ใส่ความเห็น

You May Have Missed