เปิดค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

            เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559  ดร. ไพบูลย์  ศรีสุธรรม ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 เป็นประธานเปิดค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ซึ่งกิจกรรมเข้าค่ายครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่1 – 2 กุมภาพันธ์ 2559 ผู้เข้าร่วมโครงการตั้งนี้ประกอบด้วยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  จำนวน 262 คน จากโรงเรียนในสังกัด จำนวน 16โรงเรียน โดยวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3ให้มีความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  เพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 มีเจคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษและเพื่อยกระดับผงสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการสอบ O-Net  มนวิชาภาษาอังกฤษ สูงขึ้น

              วิทยาการได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์ นักศึกษา วิชาเอก คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ               

               อนึ่ง ในการจัดเข้าค่ายฯตามโครงการดังกล่าวข้างต้นมีเป้าหมายนักเรียนผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 1,301 คน โดยแบ่งการดำเนินงานเป็น 7 จุดอำเภอและ 1 จุดเขตพื้นที่

ชมภาพกิจกรรม

Share

ใส่ความเห็น