เครื่องมือวัดและประเมินผล

เครื่องมือวัดและประเมินผล การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1-3

https://drive.google.com/drive/folders/0B-giNoH4iKmzV1JiUWVPTktWZ00?usp=sharing

 

 

เครื่องมือวัดและประเมินผลความสามารถในการอ่าน การเขียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6          

https://drive.google.com/drive/folders/0B-giNoH4iKmzMHhFNFdad1lTSDg?usp=sharing

Share

ใส่ความเห็น

You May Have Missed