อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาโรงเรียนที่นักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการในระดับสูง

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมประจิม นายชอบ สมภาค รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาโรงเรียนที่นักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการในระดับสูง ผู้เข้ารับการอบรมเป็นครูที่รับผิดชอบงานอนามัยโรงเรียน จากจํานวน ๖๐ โรงเรียนๆ ละ 1 คน วิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จาก นางประไพ เจริญผล หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน นางสาวมนัญชยา เกษมสวัสดิ์ ทันตแพทย์ปฏิบัติการ นางวาสนา ชูหา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นายอนุสรณ์ ส่องแสง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

ข้ามไปยังทูลบาร์