ivermectina comercial ivexterm para que sirve dosis is ivermectin good against covid 19 how to take ivermectin for covid 19 ivermectina toxicidad en humanos

อบรมเชิงปฏิบัติการนำเสนอผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ

วันที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมศรีอุทุมพร นายธีระพงศ์ บุษบงก์ ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการนำเสนอผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ( Best Practice) และการถอดบทเรียน ( LessonLearned ) โรงเรียนต้นแบบสุจริต/โรงเรียนเครือข่ายสุจริต มีข้าราชการครูเข้ารับการอบรมทั้งสิ้น จำนวน 181 คน
วิทยากรผู้ให้การอบรมได้รับความอนุเคราะห์จากนายชาญชัย พลศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดศรีสะเกษ

Share

ใส่ความเห็น