ivexterm 6 mg oral 2 tabletas ivermectina inyectable para perros para que sirve ivermectin dosage for dogs with mange ivermectina demora quanto tempo pra fazer efeito kilox dosis ivermectina é bom para carrapato em cachorro

อบรมตามโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุแนวใหม่

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมศรีอุทุมพร นายธีระพงศ์ บุษบงก์ ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมตามโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุแนวใหม่ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ประจำปี
งบประมาณ 2561 มีผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเข้ารับการอบรม จำนวน 182 คน
วิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จาก นางนิภาพรรณ เหล่าแค นักวิชาการคลัง ชำนาญการพิเศษ นางสาวรุจิราพร บุญมา นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
นางสาววรรณา ไผ่แก้ว นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ
ชมภาพกิจกรรม

Share

ใส่ความเห็น

You May Have Missed