efectos adversos de la ivermectina en humanos ivermectina farmacia online ivermectina indicaciones can you get ivermectin in south africa dosis de ivermectina en niños para covid

อบรบเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสถานศึกษา

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมศรีอุทุมพร นางวรรณภา บุตรวงศ์ รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 เป็นประธานอบรบเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสถานศึกษาหลักสูตร “การบริหารจัดซื้อจัดจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)”(รุ่นที่ 1) วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา สนับสนุนให้ครูที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านพัสดุ มีองค์ความรู้ด้านระเบียบกฎหมายการบริหารงานพัสดุด้านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)


Share

ใส่ความเห็น

You May Have Missed