is ivermectin poisonous to dogs where to find ivermectin in south africa ivermectina 3mg para cachorro bula kjope quanox como tomar ivermectina 6mg tabela ivermectin 6mg price in india scaly leg mite treatment ivermectin

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล2562

เกณการคัดเลือกผู้บริหารปี62
สอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ
หลักเกณฑ์การพัมนาก่อนแต่งตั้งผอ.เขต
หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือกครูผุู้ช่วย กรณีปกติ

หลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือกบุคลากร 38ค(2)
กฏ กคศ.การเลื่อนขั้น 61

การแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการเลื่อนเงินเดือน
ประกาศสพฐ.-เรื่อง-แนวปฏิบัติเลื่อนเงินเดือนฯ
021161_สงทสงมาดวย_1_หลกเกณฑและวธการประเมนผลการปฏบตงาน
021161_สงทสงมาดวย_2_คำชแจงและแบบประเมนผลการปฏบตงาน
021161_หนงสอแจงเวยนหลกเกณฑและวธการประเมนผลการปฏบตงานของขาราชการครและบคลกรทางการศกษา
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
Share