หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล2562

เกณการคัดเลือกผู้บริหารปี62
สอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ
หลักเกณฑ์การพัมนาก่อนแต่งตั้งผอ.เขต
หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือกครูผุู้ช่วย กรณีปกติ

หลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือกบุคลากร 38ค(2)
กฏ กคศ.การเลื่อนขั้น 61

การแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการเลื่อนเงินเดือน
ประกาศสพฐ.-เรื่อง-แนวปฏิบัติเลื่อนเงินเดือนฯ
021161_สงทสงมาดวย_1_หลกเกณฑและวธการประเมนผลการปฏบตงาน
021161_สงทสงมาดวย_2_คำชแจงและแบบประเมนผลการปฏบตงาน
021161_หนงสอแจงเวยนหลกเกณฑและวธการประเมนผลการปฏบตงานของขาราชการครและบคลกรทางการศกษา
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
Share

You May Have Missed