หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

1.ว2-62หลกเกณฑและวะการพฒนากอนแตงต
2.ว6-ลว22เม.ย.63หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหา
3.ว8ลว29เม.ย.63หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาก่อนแต่งตั้งฯ
4.ว8ลว26เม.ย.62หลักเกณฑ์การคัดเลือกรองผอ.และผอ
5.ว14-2563ลว22 พ.ค.63 หลักเกณฑ์การสอบแข่งขัน ครูผู้ช
6.ว16ลว26พ.ย.57คัดเลือกครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ
7.ว24ลว28ธ.ค.59เกณฑ์ย้ายครู
8.การเลื่อนขั้นเงินเดือนครูและบุคลากรทางก
9.แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการคร(สายการสอน)
10.แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการคู(สายงานบริหารสถานศึกษา)
11.มาตรการประเมินผลการปฏิบัติงาน(38ค.)
12.วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
Share

You May Have Missed