where can i buy ivermectin in malaysia ivermectina miasis what happens if you get ivermectin on your skin que dosis de ivermectina para niños ivermectine usa pastilla ivermectina ivermectina posologia cachorro koupit stromectol

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

1.ว2-62หลกเกณฑและวะการพฒนากอนแตงต
2.ว6-ลว22เม.ย.63หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหา
3.ว8ลว29เม.ย.63หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาก่อนแต่งตั้งฯ
4.ว8ลว26เม.ย.62หลักเกณฑ์การคัดเลือกรองผอ.และผอ
5.ว14-2563ลว22 พ.ค.63 หลักเกณฑ์การสอบแข่งขัน ครูผู้ช
6.ว16ลว26พ.ย.57คัดเลือกครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ
7.ว24ลว28ธ.ค.59เกณฑ์ย้ายครู
8.การเลื่อนขั้นเงินเดือนครูและบุคลากรทางก
9.แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการคร(สายการสอน)
10.แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการคู(สายงานบริหารสถานศึกษา)
11.มาตรการประเมินผลการปฏิบัติงาน(38ค.)
12.วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
Share