cuantos ml de ivermectina en personas ivermectina presion alta l ivermectine vente libre how do you take mectizan tablets ivermectin for pregnant goats

หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

วันที่ 13 – 14 พฤษภาคม 2562 ณ หอประชุมศรีอุทุมพร นายธีระพงศ์ บุษบงก์ ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) สู่สถานศึกษา และบรรยายพิเศษ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมป้องกันการทุจริตและสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตให้กับผู้เรียน และให้ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถบริหารจัดการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครูมีความรู้ความเข้าใจในการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปปรับใช้ในการจัดการเรียนรู้
การอบรมครั้งนี้แบ่งเป็น 2 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เป้าหมายผู้เข้าอบรมเป็นผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 180 คน รุ่นที่ 2 วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เป้าหมายผู้เข้าอบรมเป็นครูผู้รับผิดชอบ จำนวน 180 คน วิทยากรได้รับเกียรติ จาก นางวรปภา ชัยพรมมา เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฎิบัติการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดศรีสะเกษ และบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่

Share

ใส่ความเห็น

You May Have Missed