หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

  หมายเลขโทรศัพท์

หมายเลขโทรศัพท์ทางไกลสายตรง หน้าห้อง ผอ.เขต    045-692080
หมายเลขโทรสาร สายตรงระบบอัตโนมัติ                           045-691532


หมายเลขโทรศัพท์ระบบโอนสาย  045-691533 (ต่อหมายเลขโอน) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือ

กลุ่มงาน/ห้อง
หมายเลขโอน
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
                                หน้า ผอ.เขต
12
                                กลุ่มอำนวยการ
23
088-473-9833
                                กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
19
088-473-9476
                                กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน
18
088-473-8414
                                กลุ่มนโยบายและแผน
16
088-473-9565
                                กลุ่มการเงินและสินทรัพย์
22
088-473-6992
                                กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
26
088-473-8454
                                กลุ่มบุคคล
20
088-473-5985
                                นิติกร
24
088-473-9576
                                ธุรการนิติกร
21
                                ตรวจสอบภายใน
088-473-8499
Share