ivermectina 6 mg precio para que sirve does ivermectin kill pinworms ivermec vermiticina effects of ivermectin on humans stromectol prescription

สพฐ.ดำเนินโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.๑ อ่านออกเขียนได้ใน ๑ ปี

สพฐ.ดำเนินโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.๑ อ่านออกเขียนได้ใน ๑ ปี

           รัฐบาล โดยกระทรวงศึกษาธิการ ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อนำพาประเทศสู่ความเจริญก้าวหน้า โดยให้ความสำคัญต่อการเรียนรู้ของนักเรียนตั้งแต่วัยเริ่มเรียนกำหนดเป็นนโยบายสำคัญคือ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ “เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ เมื่อจบ ป. ๑ ต้องอ่านออกเขียนได้ และมีมาตรการประเมินผลให้เป็นรูปธรรม” ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นหน่วยงานหลักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกำหนดเป็นนโยบายสำคัญให้นักเรียนทุกระดับชั้น อ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่องและสื่อสารได้ เพื่อเป็นการวางรากฐานสำคัญในการเรียนรู้ระดับสูงต่อไป โดย พิจารณาเห็นว่าวิธีการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยที่ประสบผลสำเร็จได้ ต้องปรับโครงสร้างการบริหารจัดการ ตั้งแต่สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน และจัดบรรยากาศการเรียนการสอนที่กระตุ้นให้นักเรียนสนใจใคร่เรียนรู้ รวมไปถึงการใช้สื่อนวัตกรรม และวิธีจัดการเรียนการสอนของครู จึงคัดเลือกโรงเรียนแกนนำพลิกโฉมโรงเรียน ป.๑ อ่านออกเขียนได้ใน ๑ ปี ร้อยละ ๖ ของจำนวนโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา และขยายผลการดำเนินงานให้ครอบคลุมทุกโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา โดยการจัดอบรมทางไกลด้วยระบบ DLTV และ DLIT มีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันตระหนักและรับผิดชอบการดำเนินงานตามนโยบาย “เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ เมื่อจบ ป.๑ ต้องอ่านออกเขียนได้ และมีมาตรการประเมินผล ให้เป็นรูปธรรม” ให้โรงเรียนแกนนำพลิกโฉมโรงเรียน ป.๑ อ่านออกเขียนได้ใน ๑ ปี มีแนวทางการดำเนินงาน จัดการเรียนรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และขยายผลการดำเนินงานพลิกโฉมโรงเรียน ป.๑ อ่านออกเขียนได้ใน ๑ ปี ให้ครอบคลุมทุกโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา

การดำเนินงานตามโครงการมีเป้าหมาย ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันตระหนักและรับผิดชอบการดำเนินงานตามนโยบาย โรงเรียนแกนนำพลิกโฉมโรงเรียนตามแนวทางพัฒนาการทางสมอง(Brain – based Learning)  มีแนวทางการดำเนินงาน จัดการเรียนรู้เป็นไปในตามแนวทางอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถขยายผลการดำเนินงานครอบคลุมโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนประถมศึกษา ทุกโรงเรียน สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ อ่านออกเขียนได้เมื่อจบชั้น ป.๑

Share

ใส่ความเห็น

You May Have Missed