วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์

ทิศทางการพัฒนาการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 15 ให้มีคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนามาตรฐาน หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติ เพื่อใช้เป็นกรอบการดำเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐบาลในการบริหารราชการแผ่นดินตลอดระยะเวลาสี่ปี และกำหนดให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี ให้มีความสอดคล้อง เชื่อมโยงกับแผนบริหารราชการแผ่นดินดังกล่าว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission)เป้าประสงค์ (Goal) เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ตามกรอบทิศทางการปฏิบัติราชการตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4 ปี ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ( พ.ศ. 2555-2558) ดังนี้

วิสัยทัศน์

“การศึกษาทั่วถึงได้มาตรฐาน บริหารตามหลักธรรมาภิบาล บริการประทับใจ เทคโนโลยีก้าวไกล นำเด็กไทยสู่สากล”

พันธกิจ
1.ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาให้ทั่วถึงและได้มาตรฐาน
2.ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
3.ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในการให้บริการที่ดี
4.ส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการบริหารจัดการ
5.ส่งเสริมและพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล

เป้าประสงค์
1.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา บริหารจัดการศึกษาทั่วถึงและได้มาตรฐาน
2.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา บริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
3.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีจิตบริการ
4.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
5.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล

กลยุทธ์
1.ส่งเสริมและพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา บริหารจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงและ ได้มาตรฐาน
2.ส่งเสริมให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
3.ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีจิตบริการ
4.เร่งรัดและพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการบริหารจัดการ
5.ส่งเสริมและพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา บริหารจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้มาตรฐาน
แนวทางการดำเนินงาน
1.ส่งเสริมสถานศึกษาจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง
2.จัดทำและพัฒนามาตรฐานระดับเขตพื้นที่การศึกษา
3.ส่งเสริมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการให้ได้มาตรฐาน
4.ส่งเสริมสถานศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้ได้มาตรฐาน
5. ส่งเสริมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษานำกระบวนการวิจัยมาใช้ในการบริหารจัดการ
6. ส่งเสริมสถานศึกษาพัฒนาจัดกระบวนการเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
แนวทางการดำเนินงาน
1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษากำหนดแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล
2.ส่งเสริมสนับสนุนให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาใช้หลักธรรมาภิบาลขององค์กรในการบริหารจัดการ
3.ประเมินผลด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีจิตบริการ
แนวทางการดำเนินงาน
1.ศึกษาบทบาทหน้าที่ แนวทาง จรรยาบรรณ ค่านิยมและมาตรฐานการให้บริการ
2.กำหนดรูปแบบและมาตรฐานการให้บริการ
3.สร้างวัฒนธรรมและทีมงานในการให้บริการ
4.ประชาสัมพันธ์
5.ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
6.ปรับปรุงมาตรฐานการให้บริการ
กลยุทธ์ที่ 4 เร่งรัดและพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารในการบริหารจัดการ
แนวทางการดำเนินงาน
1.พัฒนาและบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2.พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการศึกษา
3.สนับสนุนการจัดประสบการณ์ให้นักเรียนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล
แนวทางการดำเนินงาน
1.พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
2.พัฒนาเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่
3.จัดให้มีศูนย์บริหารจัดการองค์ความรู้ (KM)
4.สร้างเครือข่ายในเรื่องการบริหารจัดการองค์ความรู้(ชมรม สมาคม ศูนย์การเรียนรู้ อื่นๆ)
5.จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับชาติและนานาชาติ
6.ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่องค์ความรู้อย่างหลากหลายวิธี/หลายภาษา
7.ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน
จุดเน้นการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีงบประมาณ 2556 ดังนี้
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้หลักเพิ่มขึ้น โดยผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 3 (Student Achievement)
2. เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการเตรียมความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ (EQ : Emotion Quotient)
3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกคนอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคนอ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดเลขคล่อง และมีทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน (Literacy , Numeracy & Reasoning Abilities)
4. นักเรียนทุกคนมีความสำนึกในความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ และอยู่อย่างพอเพียง(Sufficiency & Public Mind)
5. นักเรียนที่มีความสามารถด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปศาสตร์ทุกคนได้รับการส่งเสริมให้มีความเป็นเลิศ (Excel to Excellence)
6. ประชากรวัยเรียนทุกคนมีโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาด้วยทางเลือกที่หลากหลาย เพื่อลดอัตราเด็กตกหล่น ออกกลางคัน ส่งเสริมการเรียนต่อหรือประกอบอาชีพ (Alternative Access)
7. นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน และสถานศึกษาทุกแห่ง ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของตน (Southern – Border Provinces)
8. นักเรียนครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมพหุวัฒนธรรม (ASEAN Community)
9. สถานศึกษาทุกแห่งได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ มีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งและได้รับการรับรองจากการประเมินคุณภาพภายนอก (Quality Schools)
10. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่งมีคุณภาพตามมาตรฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Effective Service Areas)

ค่านิยมองค์กร OSEA 2 เป็นองค์กรมีชีวิตที่เป็นเลิศด้านวิชาการ การบริการและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
O =organic = องค์กรมีชีวิต
S =Service Mind = บริการที่ดี
E =Excellence = เป็นเลิศ
A =Academic = วิชาการ
2 =Two ways = แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันด้วยความจริงใจ