scaboma plus lotion uses ivermectin tablets for humans price south africa how can i buy ivermectin in canada ivermectin injection price in india is ivermectin used to treat rosacea ivermectin 12 uses in hindi para que sirve el ivergot gotas

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์ : STUDENT FIRST คุณภาพนักเรียนคือเป้าหมายสูงสุด

 

 

พันธกิจ
1.ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึง มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
2.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรฯและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
3.พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม การบูรณาการการจัดการศึกษาและเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา

เป้าประสงค์
1.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสถานศึกษาจัดการศึกษาให้แก่ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย มีคุณภาพและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
2.ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค
3.ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
4.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสถานศึกษา มีประสิทธิภาพ และเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักของศาสตร์พระราชา
5.สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเน้นการทำงานแบบบูรณาการ มีเครือข่ายการบริหารจัดการ บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา กระจายอำนาจและ ความรับผิดชอบสู่กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา และสถานศึกษา
6.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสถานศึกษา พัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

Share

You May Have Missed