รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จากแผนงานขั้นพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตที่ 2 ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรมหลักการจัดการศึกษาประถมศึกษา สำหรับโรงเรียนปกติ กิจกรรมรองการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการศึกษา งบลงทุน รายการระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา จำนวน 11 รายการ งบประมาณ 3,694,000 บาท

รายงานแผนจัดซื้อจัดจ้าง60

Share

ใส่ความเห็น