avermectin drugs ivermectina nome em ingles how long does ivermectin toxicity last ivermectin price in nigeria do you have to have a prescription to buy ivermectin

รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 3 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2

บทคัดย่อ

รายงานการศึกษา เรื่อง      : รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิตกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่  3

โรงเรียนบ้านท่าบ่อ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2

ชื่อ – สกุล ผู้ศึกษา               : นางอมรรัตน์  ขันธบุตร

หน่วยงานสังกัด               : โรงเรียนบ้านท่าบ่อ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2

ประธานที่ปรึกษา                : นางระวีวรรณ  สังรวมใจ  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าบ่อ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2

ปีที่ศึกษา                               : 2560

รายงานการศึกษา รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิตกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่  3 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2  ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิตกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังการเรียนด้วยชุดกิจกรรม  เรื่อง  ความปลอดภัยในชีวิต  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  3 ประชากรในครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 8 ดู่จิกสังข์ทอง  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต 2 ปีการศึกษา  2560  จำนวน  9  ห้องเรียน  นักเรียนทั้งสิ้นจำนวน  124  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ปีการศึกษา 2560  จำนวน  นักเรียน  5  คน  ซึ่งได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive  Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ครั้งนี้มี  3  ชนิด  คือ

  1. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรม กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง    ความปลอดภัยในชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                          ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  3
  2. ชุดกิจกรรม เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  3
  3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรม เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                            ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  3

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

  1. สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation)
  2. สถิติวิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือได้แก่ การวิเคราะห์หาค่าความยากง่ายของBrennan การวิเคราะห์หาค่าอำนาจจำแนกของ Brennan และหาค่าความเที่ยงตรง (Validity)ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
  1. สถิติทดสอบสมมุติฐานทดสอบสมมุติฐานการศึกษาโดยการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างคะแนน โดยใช้ t – test (Dependent Sample)

 

สรุปผลการศึกษา

  1. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้       สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ผู้ศึกษาค้นคว้าสร้างขึ้น พบว่า  ชุดกิจกรรมที่ผู้ศึกษาค้นคว้าสร้างขึ้นมีประสิทธิ์ภาพเท่ากับ  83.57 / 90.40  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน  80 / 80  ที่ตั้งไว้
  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการเรียนด้วยชุดกิจกรรม เรื่อง          ความปลอดภัยในชีวิต  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  พบว่า ค่าเฉลี่ย ( ) คะแนนก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรม เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต          กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านบ้านท่าบ่อ  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ     ทางสถิติที่ระดับ  .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้
  3. แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้  สุขศึกษาและพลศึกษา  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  3 โรงเรียนบ้านบ้านท่าบ่อ  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 สามารถช่วยให้นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 70.73
Share

ใส่ความเห็น

You May Have Missed