ยืนยันข้อมูลนักเรียนในระบบ DMC

ให้โรงเรียนยืนยันข้อมูลนักเรียนในระบบ DMC ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 เมษายน 2560

สามารถตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ยืนยันข้อมูลนักเรียนในระบบ DMC สิื้นปีการศึกษา  2560

https://portal.bopp-obec.info/obec59/publicareastat/33020000

Share

ใส่ความเห็น