ข้ามไปยังทูลบาร์

ฝ่ายบริหาร

แผนผังหน่วยงาน
ผู้บริหาร

ว่าง
ผอ. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

 

นายสุริภาศ สีหะวงษ์
รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต
วรรณภา บุตรวงศ์
รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
นายชอบ สมภาค
รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
นายธงชัย เกตุทองมงคล
รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

แผนผังหน่วยงาน
ผู้บริหาร

ว่าง
ผอ. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

 

นายสุริภาศ สีหะวงษ์
รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
งานบริหารบุคคล
วรรณภา บุตรวงศ์
รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นายชอบ สมภาค
รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
นโยบายและแผน/ส่งเสริมการจัดการศึกษา
นายธงชัย เกตุทองมงคล
รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
อำนวยการ / การเงินและสินทรัพย์