what happens if you take too much ivermectin ivexterm patente ivermectina é indicado para sirve ivexterm how much ivermectin paste for dogs stromectol at ivermectina para que serve em caes ivermectina t

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียน

วันที่ 27 สิงหาคม 2562 นายธีระพงศ์ บุษบงก์ ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านจานแสนไชย โรงเรียนบ้านพงสิม โรงเรียนบ้านเมืองน้อย โรงเรียนบ้านเมืองหลวง เพื่อให้กำลังใจแก่ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ในการจัดการเรียนการสอน ได้ตรวจเยี่ยมบริบทภายในการจัดการเรียนการสอน หลังจากนั้น ได้เข้าเยี่ยมชั้นเรียนทดสอบความสามารถในการอ่านออก เขียนได้ ลายมือสวย การท่องสูตรคูณ คณิตคิดในใจ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ได้แนะนำแนวทางในการคัดลายมือให้สวยงาม คือ หมั่นฝึกคัดทุกวัน ตัวหนังสือต้องตรง ดินสอต้องแหลม มีสมาธิ รักษาความสะอาด
“การเรียนการสอนวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ทั้งสามวิชาเป็นทักษะแห่งการเรียนรู้ เมื่อประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีสมัยใหม่จะทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ยิ่งขึ้น ขอชื่นชม คณะครูทุกท่านที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนานักเรียน ให้มีความรู้ มีทักษะให้ก้าวหน้าต่อไป” ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 กล่าว

Share

ใส่ความเห็น