comprar ivermectina curitiba dr marik ivermectin human ivermectin for sale ivermectina sarna humana gestante pode tomar ivermectina ivermectina corticoide can you use ivermectin on dogs for fleas ivermectina walmart

ผลการดำเนินงานSTUDENT FIRST และประชุมประจำเดือน

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมศรีอุทุมพร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ จัดกิจกรรมสรุปผลการดำเนินงานตามนโยบาย 10 จุดเน้น “STUDENT FIRST คุณภาพของนักเรียนคือเป้าหมายสูงสุด” และประขุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนพฤษภาคม 2562 มีนายธีระพงศ์ บุษบงก์ ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 เป็นประธาน โดยได้ดำเนินกิจกรรม ดังนี้
ภาคเช้า เวลา 09.30 – 12.00 น. – มอบช่อดอกไม้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือยเมษายน พฤษภาคม
– นำเสนอผลการดำเนินงาน ตามนโยบาย 10 จุดเน้น “STUDENT FIRST คุณภาพของนักเรียนคือเป้าหมายสูงสุด” ปีการศึกษา 2561
– ชี้แจงจุดเน้นคุณภาพของนักเรียนคือเป้าหมายสูงสุด” ปีการศึกษา 2562
ภาคบ่าย เวลา 13.30 – 16.30 น. – มอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนที่มีผลงานยอดเยี่ยม ระดับ 1 ใน 10 การจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานO-Net ปีการศึกษา 2561 จากการทดสอบความสามารถในการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 และจากทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
– ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม

Share

ใส่ความเห็น

You May Have Missed