ข้ามไปยังทูลบาร์

ประชุม ก.ต.ป.น.

วันที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ นายสุริภาศ สีหะวงษ์ รอง ผอ.สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 1/2563 เพื่อวิเคราะห์ความพร้อม ตามแบบการประเมินตนเองสำหรับสถานศึกษาในการความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 เพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)