ประชุมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนา ครู และบุคลกรทางการศึกษา โครงการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับพัฒนาการ ทักษะความสามารถของสมอง (EQ)

Share